Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
  Menu przedmiotowe
  Ochrona danych osobowych /  Ogólna klauzula informacyjna
Tytuł dokumentu: Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Górze
Data publikacji: 11.06.2018
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

  Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatgora.pl

2.Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
1)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
2)ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
3)przepisów prawa regulujących realizację danego celu.

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1)podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2)podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.W związku z organizowaniem przez Starostwo Powiatowe w Górze okolicznościowych spotkań, narad, konferencji, konsultacji, imprez masowych, uroczystości patriotycznych, jubileuszy, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych itp. przetwarzane są dane osobowe, w tym wizerunki uczestników.

8.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1)żądać od administratora:
a)dostępu do swoich danych osobowych,
b)ich sprostowania,
c)usunięcia,
d)ograniczenia przetwarzania;
2)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
3)do przenoszenia swoich danych osobowych;
4)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6) w przypadkach kiedy dane osobowe są pozyskiwane w sposób inny niż pozyskanie ich od Pani/Pana, do otrzymania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych oraz kategorii odnośnych danych osobowych;
- realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), czy archiwizacji.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
1) warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Górze i wynika z przepisów prawa, lub zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością prowadzenia sprawy lub niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością jej realizacji;
2) dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Górze, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować dłuższym terminem prowadzenia sprawy.
Jeżeli wynika to z przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Górze mogą być pozyskane w sposób inny niż pozyskanie ich od Pani/Pana.

10.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11.Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Górze, należy rozumieć wszystkie zgromadzone zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.
Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Katarzyna Antolak

 Rejestr zmian dokumentu
29.08.2018 Edycja dokumentu (Katarzyna Antolak)